คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทเขมณัฏฐ์ หนูชุม
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ หนูหนอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้นำองค์กรเอกชน
ชื่อ-นามสกุล : นายพเนิน ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผุ้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร : 0801441595
ชื่อ-นามสกุล : นางจำเนียร ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภา หมุกแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมศักดิ์ รักษาแก้ว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส รัตนะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา อุปลา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ชนะคช
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคดี ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางประนอม บุญสิทธิ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเจือ บุญสถิตย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา