ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมบูรณ์ ชนะคช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ