ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1