ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมบูรณ์ ชนะคช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1