ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ