ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1