ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิไลภรณ์ ไชยผล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
ครู คศ.3