ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์