ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัสมล ตุ้งติก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1