ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักษณะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย