ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย