ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางดารุณี สุวรรณชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา โนนเสนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 พ.ย. 2553 - 30 ก.ย. 2564
เบอร์โทรศัพท์ : 0892838340
อีเมล์ : suriya.pk40@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล หัตถจำนงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหมาย กะลาศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ต.ค. 2537 - 30 ก.ย. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ เพชรเรือนทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2529 - 8 ธ.ค. 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายอ่ำ อักษรนำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 เม.ย. 2527 - 3 ส.ค. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายประกอบ ศรีระษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ก.พ. 2516 - 30 มี.ค 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายทัด ทองอร่าม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2509 - 30 ก.ย. 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายชุ่ม ศรีระษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธ.ค. 2499 - 30 ก.ย. 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายฝาก สุทธิพูน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2475 - 6 ส.ค. 2499
ชื่อ-นามสกุล : นายปลื้ม คงธัญธรรม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2475
ชื่อ-นามสกุล : นายลิบ กุญชรินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2475
ชื่อ-นามสกุล : นายหวาน นาคแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2472
ชื่อ-นามสกุล : นายยก เจริญพงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2469
ชื่อ-นามสกุล : นายมั่ง สุมงคล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 2461