คณะผู้บริหาร

นางดารณี สุวรรณชาตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 1

นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 2

นางฐิริญญา พรหมศร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 3