คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
นายธนโชติ มีบัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประนอม เพชรสีเงิน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายชัยชนะ สุมงคล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
นายการุณ เพชรสีเงิน คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นายศิริพงศ์ สุทธิพูล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรศาสนา
นายศราวุธ แก้วสีนวล คณะกรรมการสถานศึกษาผู้แทนองค์กรชุมชน
นายวีรศักดิ์ นิธิสกุลกาญจน์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า
นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนครู
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ