พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา

       ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ความสามารถ  และพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพระดับชาติ

เป้าหมาย

1.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเต็มศักยภาพใฝ่เรียนรู้มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยี  ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน  เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ  และรับผิดชอบต่อสังคม

2.  เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับโอกาสในการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ

3.  เพื่อยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

4.  เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีธรรมาภิบาล