วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา เป็นองค์กรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีมาตรฐานและมีคุณภาพระดับชาติ บนพื้นฐานความเป็นทย
 

 
ปรัชญา

การศึกษา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์