ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

08 ม.ค. 54 วันเด็กแห่งชาติ
รอบคอบ  รู้คิด  มีจิตสาธารณะ
สุภาพ ชุดสีชมพู ร่วมกับ อบต. เขาโร
18 ม.ค. 54 ถึง 19 ม.ค. 54 นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพกิจกรรมพัฒนผู้เรียน)
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา โดยนายไมตรี หอมเกตุ หัวหน้าโครงการการนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 18-19 มกราคม 2554 โดยนำนักเรียนช่วงชั้นที่ 1-3 และผู้ปกครอง และคณะครู จำนวน 170 คน เพื่อศึกษาดูงานและทัศนศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยผู้อำนวยการได้กำชับเรื่องระเบียบ การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และการเดินทางให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและคณะ และเมื่อกลับมานักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับมานำเสนอผู้อำนวยการได้
ชุดนักเรียนและชุดสุภาพ นายไมตรี หอมเกตุ และคณะ
12 ก.พ. 54 ถึง 13 ก.พ. 54 การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ เทิดพระเกียรติ 100 ปีลูกเสือไทย

 

 

07 มี.ค. 54 ประชุมผู้บริหาร
สุภาพ สพปนศ2
08 มี.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชุดสุภาพ โรงเรียน
11 มี.ค. 54 ผอ.สุริยา โนนเสนา รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ที่สวนอัมพร
ชุดลูกเสือตามสิทธิ์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
17 มี.ค. 54 ถึง 18 มี.ค. 54 อบรมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ จ.สมุทรปราการ
ชุดสุภาพ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
19 มี.ค. 54 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์แทนการประเมินขั้น 5 หลักสูตรผู้นำ
ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
25 มี.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน (งานปัจฉิมนิเทศ)
สุภาพ งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
20 เม.ย. 54 ประชุมผู้บริหารประจำเดือน
มทร.ศรีวิชัย
24 เม.ย. 54 ถึง 27 เม.ย. 54 งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19
10 พ.ค. 54 ถึง 12 พ.ค. 54 อบรมคุณธรรม จริยธรรม (คุรุสภา)
นางประนอม  บุญสิทธิ์   นางสุพร   ศักดิ์เศรษฐ  อบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับครูดี วัดคลังสินธาราม  อ.ทุ่งใหญ่ 
ชุดขาว คุรุสภา
10 พ.ค. 54 ถึง 12 พ.ค. 54 อบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ
ชุดลูกเสือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
10 พ.ค. 54 บรรยายพิเศษ (เรือนจำอำเภอทุ่งสง)
ชุดสุภาพ เรือนจำอำเภอทุ่งสง
12 พ.ค. 54 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายปาน ไชยรัตน์
วัดทุ่งควาย ชุดปกติขาวไว้ทุกข์ คุณครูโชคดี ไชยรัตน์
01 มิ.ย. 54 กรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ สพป.นศ.2
ลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
02 มิ.ย. 54 ประผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
สุภาพ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
03 มิ.ย. 54 แนะนำเสนอแนะเพิ่มเติม การประกวดสวนสนาม โรงเรียนไพบูลย์วิทยา อำเภอฉวาง
สุภาพ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
04 มิ.ย. 54 เยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการพบปะพี่น้องผู้ปกครอง
ตามสบาย งานกิจการนักเรียน
06 มิ.ย. 54 ประชุมกีฬา อบต.เขาโร
ชุดข้าราชการ อบต.เขาโร
07 มิ.ย. 54 ประเมินประกันคุณภาพภายใน
สุภาพ สพป.นศ.2
09 มิ.ย. 54 พิธีไหว้ครู
ชุดข้าราชการ / ใช้สถานที่วัดทุ่งควาย กิจการนักเรียน
10 มิ.ย. 54 ประธานคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา/กรรมการสถานศึกษา
สุภาพ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
13 มิ.ย. 54 ตรวจประเมินการประกวดระเบียบแถวโรงเรียนไพบูลย์วิทยา อ.ฉวาง
โรงเรียนไพบูลย์วิทยา /ชุดผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
14 มิ.ย. 54 อบรมสัมมนา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ( S TECH )
ชุดสุภาพ สก.สค.
15 มิ.ย. 54 ถึง 16 มิ.ย. 54 อบรมสัมมนาครู ข. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
โรงแรมสุภารีสอร์ท อ.ขนอม คณะกรรมการเลือกตั้ง จ.นครศรีธรรมราช
17 มิ.ย. 54 คณะกรรมการประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด
ผู้ตรวจการลูกเสือ /สนามกีฬากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
24 มิ.ย. 54 กีฬาภายในโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ชุดกีฬา กิจการนักเรียน
25 มิ.ย. 54 ตรวจประเมินขั้นที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
ผู้ตรวจการ/ลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
25 มิ.ย. 54 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายสิงห์ รัตนบุรี
ปกติขาวไว้ทุกข์ วัดไทรห้อง / ผอ.เสาวพจน์ รัตนบุรี
05 ก.ค. 54 จัดทำข้อมูลจัดจ้างสอบราคาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ งบ 877,000 บาท
โรงเรียนทุ่งสง ผอ./หัวหน้าเจ้าที่พัสดุ/ทิพวัลย์
07 ก.ค. 54 ถึง 08 ก.ค. 54 กีฬา อบต.เขาโรเกม
ชุดกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์/โรงเรียนบ้านหนองท่อม
01 ส.ค. 54 บรรยายพิเศษ ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอทุ่งสง
สุภาพ เรือนจำอำเภอทุ่งสง
02 ส.ค. 54 ถึง 05 ส.ค. 54 กีฬาทุ่งสงเกมส์
ชุดกีฬา กิจการนักเรียน
03 ส.ค. 54 ร่วมงาน 72 ปี โรงเรียนบ้านบ่อมอง
สุภาพ กิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
05 ส.ค. 54 ร่วมแสดงความยินดี กับการเข้าสู่ตำแหน่ง ผอ.ชาญชิต อยู่ขำ
สมาคมผู้บริหาร /รามคำแหง รุ่น 10 กิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
08 ส.ค. 54 ทำพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อำเภอทุ่งสง
สุภาพ สพป.นศ. 2
11 ส.ค. 54 เลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
และถือโอกาสเลี้ยงรับครูและบุคลากรใหม่ทุกท่าน
สุภาพ / โรงอาหาร/วัดทุ่งควาย / กิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
22 ส.ค. 54 ถึง 24 ส.ค. 54 รับการประเมิน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3
ปกติ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
26 ส.ค. 54 ร่วมงานแถลงข่าวงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา
สุภาพ สพป.นศ.2
30 ส.ค. 54 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 6
สุภาพ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
02 ก.ย. 54 ถึง 14 ก.ย. 54 สอบราคาจ้างซ่อมแซมงบอุทกภัย
05 ก.ย. 54 ถึง 08 ก.ย. 54 จัดทำฐานการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารี
07 ก.ย. 54 ถึง 09 ก.ย. 54 งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 2554 ที่อำเภอฉวาง
12 ก.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผอ.สุริยา  โนนเสนา
นายประภาส  รัตนะ
นายพเนิน  ไชยรัตน์
โรงเรียนสตรีทุ่งสง กิจการนักเรียน
15 ก.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 6
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น
16 ก.ย. 54 งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต ผอ.อดุลย์ บุญชู และคณะครู นักการภารโรง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6
ชุดสีแสด โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 6
19 ก.ย. 54 ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ร่วมกับกำนันตำบลเขาโร และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้าราชการ
24 ก.ย. 54 งานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 100 ปี
14 ต.ค. 54 ถึง 19 ต.ค. 54 ศึกษาดูงานที่ สปป.ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกติ สพป.นศ.2
22 ต.ค. 54 ถึง 24 ต.ค. 54 วิทยากรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ BTC
ชุดลูกเสือ (โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ อ.ฉวาง) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่
26 ต.ค. 54 ประชุมครูธุรการ (พิไลภรณ์ ไชยผล)
มทร.ศรีวิชัย สพป.นศ.2
26 ต.ค. 54 ประชุมสัมมนา V-STAR (ประนอม บุญสิทธิ์)
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคใต้ (S-TECH) สพป.นศ.2
27 ต.ค. 54 ประชุมผู้บริหาร และหัวหน้างานบริหารบุคคล (ผอ.และครูธัญญ์ชยา)
สุภาพ (มทร.ศรีวิชัย) สพป.นศ.2
17 พ.ย. 54 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู อบต.
อำเภอทุ่งสง อบต.เขาโร
20 พ.ย. 54 ร่วมงานผ้าป่าโรงเรียนบ้านไสยูงปัก
สุภาพ โรงเรียนบ้านไสยูงปัก
21 พ.ย. 54 เป็นกรรมการคัดเลือกครู อบต.เขาโร
ข้าราชการ/อำเภอทุ่งสง อบต.เขาโร
24 พ.ย. 54 ประธานงานฌาปนกิจศพ แม่พร้อย บุญครบ
ชุดดำ วัดทุ่งควาย
25 พ.ย. 54 ร่วมงานวันวชิราวุธ
ชุดลูกเสือ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
30 พ.ย. 54 กรรมการคัดเลือกครู อบต. (สัมภาษณ์)
สุภาพ อบต.เขาโร
26 ธ.ค. 54 ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ
วัดทุ่งควาย โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
26 ธ.ค. 54 ประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนทุ่งสง สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
27 ธ.ค. 54 ร่วมกิจกรรมเปิดการเข้าค่ายพักแรมที่หนองเหรียง
หนองเหรียง ช้างกลาง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
28 ธ.ค. 54 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา สัมพันธ์ชุมชน
29 ธ.ค. 54 ถึง 30 ธ.ค. 54 นักเรียนทัศนศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ ครูสมพงศ์ เกตุชาญวิทย์
09 มี.ค. 55 บรรยายการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมาคมลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช
22 มี.ค. 55 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
11 พ.ค. 55 ประชุมคณะทำงานแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ สพป.นศ.2
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
14 พ.ค. 55 ประชุมคณะครู โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
15 พ.ค. 55 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนอำเภอทุ่งสง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
16 พ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานการจัดทำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน
ห้องโสตทัศนูปกรณื โรงเรียนสตรีทุ่งสง
16 พ.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 1/2555
18 พ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ห้องสำนักงาน ชุมชนสัมพันธ์
21 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนสัมพันธ์
22 พ.ค. 55 ประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อาคารอเนกประสงค์ ฃุมฃนสัมพันธ์
23 พ.ค. 55 การประเมินการตรวจสอบภายใน
24 พ.ค. 55 วิทยากรอบรมกิจกรรมสภานักเรียน มทร.ศรีวิชัย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
25 พ.ค. 55 ถึง 26 พ.ค. 55 วิทยาการการจัดการค่ายสร้างสรรค์เด็กไทยมีคุณภาพ
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดเการศึกษา
27 พ.ค. 55 งานเลี้ยงน้ำชา ที่อบต.เขาโร
28 พ.ค. 55 ร่วมกิจกรรมชุมชน
29 พ.ค. 55 จัดทำพันธสัญญากับสำนักงานเขต (การรายงานการศึกษาสู่สาธารณชน)
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น
07 มิ.ย. 55 ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19
07 มิ.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนากิจการลูกเสือเขตพื้นที่
สำนักงานเขต กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
07 มิ.ย. 55 กิจกรรมไหว้ครู
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กิจการนักเรียน
08 มิ.ย. 55 ส่งข้อมูลหนึ่งแสนครูดี
คุรุสภาเขตพื้นที่
13 มิ.ย. 55 ประชุมคัดเลือกครูดีเด่น 9 ปีสพท.นศ.2
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
13 มิ.ย. 55 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ พ่อวิน แซ่เลี่ยม
วัดทุ่งควาย ชุมชนสัมพันธ์
15 มิ.ย. 55 ต้อนรับ ผอ.วิชาญ ศรีอักษร
โรงเรียนบ้านคลองกุย
18 มิ.ย. 55 กรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
กลุ่มส่งเสริม
21 มิ.ย. 55 นำเสนอการจัดตั้งสโมสรลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น
22 มิ.ย. 55 ถึง 23 มิ.ย. 55 อบรมนายหมู่ลูกเสือ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
11 ส.ค. 55 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคใต้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
12 ส.ค. 55 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
อำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง
14 ส.ค. 55 ประเมินนิเทศ ติดตามและประมินผล การบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
16 ส.ค. 55 ประชุมผู้บริหาร
แกรด์เซาเทิร์น
17 ส.ค. 55 ร่วมกิจกรรมกับวัฒนธรรมอำเภอ
วัดทุ่งควาย นางประนอม /นายไมตรี
17 ส.ค. 55 ประชุมที่ อบต.
นางพนมวรรณ แก้วมาก นางพนมวรรณ แก้วมาก
17 ส.ค. 55 ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับศูนย์เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายที่ 2
20 ส.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย
โรงเรียนวัดเขาโร ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2
20 ส.ค. 55 จัดส่งข้อมูลทำ PO การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่ เขต
นางประนอม บุญสิทธิ์
04 ก.ย. 55 กิจกรรมระดมทุนหารายได้พัฒนาโรงเรียน / เลี้ยงน้ำชา /โดดร่มดิ่งพสุธา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ชุมชนสัมพันธ์
04 ก.ย. 55 ประชุมงานเปิดโลกทัศน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โงเรียนวัดท่ายาง สพป.นศ.2
10 ก.ย. 55 ประชุมคณะครูโรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
ห้องประชุม โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
11 ก.ย. 55 บรรยายพิเศษ เรือนจำอำเภอทุ่งสง
เรือนจำอำเภอทุ่งสง สุริยา
12 ก.ย. 55 ถึง 14 ก.ย. 55 งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา 2555 ที่อำเภอทุ่งใหญ่
อำเภอทุ่งใหญ่ สพป.นศ.2
17 ก.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งควาย
สุภาพ ,ศพด.ทุ่งควาย ศพด.บ้านทุ่งควาย
24 ก.ย. 55 ประชุมผู้ประจำเดือน
S-TECH
26 ก.ย. 55 ถึง 28 ก.ย. 55 ประชุมแทบแล็บ
มทร.ศรีวิชัย สพป.นศ.2
28 ก.ย. 55 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการผู้บริหาร
ที่แสงโสม สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
29 ต.ค. 55 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน มทร.ศรีวิชัย
30 ต.ค. 55 ประชุมคณะครูเตรียมเปิดภาคเรียน 2/2555
31 ต.ค. 55 คณะครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2555
ห้องเรียนต่างๆ วิชาการ
01 พ.ย. 55 เปิดภาคเรียนที่ 2/2555 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ห้องสำนักงานบริหาร
06 พ.ย. 55 ถึง 09 พ.ย. 55 ไปราชการเพื่อรับโล่รางวัลสำนักงานลูกเสือดีเด่น
ลูกเสือ ,จังหวัดขอนแก่น สพป.นศ.2
06 พ.ย. 55 ถึง 09 พ.ย. 55 ไปราชการที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมรับโล่รางวัลสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ดีเด่น
ลูกเสือ สพท.นศ.2
12 พ.ย. 55 ถึง 20 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบเต็มระบบ
สำนักงานศิษย์เก่า ผอ.
01 ธ.ค. 55 ประเมินขั้นที่ 5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ อำเภอฉวาง
05 ธ.ค. 55 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
06 ธ.ค. 55 ประชุมคณะครูศูนย์เครือข่ายที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
06 ธ.ค. 55 งานเลี้ยง ผอ.เลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
07 ธ.ค. 55 มอบวุฒิบัตร วูดแบดจ์ 2 ท่อน แก่คณะครู ที่โรงพยาบาลฉวาง
11 ธ.ค. 55 ส่ง ผอ.เลิศชาย ขอจิตต์เมตต์ ที่โรงเรียนขุนทะเลวิทยา
13 ธ.ค. 55 ส่ง รองอนันทน์ แดงเรือง ที่โรงเรียนโยธินบำรุง
15 ธ.ค. 55 เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช ที่โรงเรียนทุ่งสง
21 ธ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2555
12 ม.ค. 56 ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่ อบต.เขาโร
14 ม.ค. 56 ประชุมสมาคมผู้บริหารอำเภอทุ่งสง ที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า 13.00 น.
14 ม.ค. 56 ร่วมกิจกรรมที่ทำการกำนันตำบลเขาโร เวลา 10.00 น.
15 ม.ค. 56 ร่วมงานแต่ง ลูกพี่ขันชัย นุภักดิ์ หอประชุมเมือง ทุ่งท่าลาด
16 ม.ค. 56 ร่วมงานวันครู ที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง
21 ม.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 6
21 ม.ค. 56 นำนักเรียนร่วมแสดงที่วัดเขาโร
22 ม.ค. 56 ประชุมที่ อบต.เขาโร 13.00 น.
23 ม.ค. 56 ถึง 25 ม.ค. 56 รอง ผอ.ฝึกนายหมู่ลูกเสือที่ ทสว.
28 ม.ค. 56 รับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนสตรีวิทยา กทม.
08 ก.พ. 56 ถึง 09 ก.พ. 56 ประชุมสมาคมสามัญประจำปี สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
โรงเรียนบ้านเกาะเสือ
11 ก.พ. 56 ติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์
12 ก.พ. 56 ร่วมกิจกรรม 80 ปีโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่
13 ก.พ. 56 บรรยายพิเศษ เรือนจำอำเภอทุ่งสง
14 ก.พ. 56 ร่วมมอบวูดแบดจ์ 2 ท่อนที่โรงเรียนวัดชัยชุมพล
14 ก.พ. 56 ร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านหนองปลิง
14 ก.พ. 56 ประธานการชุมนุมรอบกองไฟ ที่โรงเรียนบ้านหนองท่อม
18 ก.พ. 56 รับมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ที่ มอ.สงขลา
21 ก.พ. 56 ประชุมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น
21 ก.พ. 56 รับข้อสอบ NT ป.3 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 และส่งข้อสอบ
26 ก.พ. 56 ประชุมคณะทำงานลูกเสือที่ค่ายลูกเสือสำโรง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 มี.ค. 56 ถึง 10 มี.ค. 56 ;วิทยากรลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11 มี.ค. 56 ถึง 12 มี.ค. 56 อบรมวิทยากรแกนนำต่อต้านการค้ามนุษย์
15 มี.ค. 56 ทำ MOU การต่อต้านยาเสพติด
15 มี.ค. 56 ถึง 17 มี.ค. 56 วิทยากรอบรมลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
22 มี.ค. 56 ถึง 24 มี.ค. 56 วิทยากรอบรมลูกเสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
22 เม.ย. 56 ประชุมคณะวิทยากรลูกเสือ สพป.นศ.2
23 เม.ย. 56 ถึง 26 เม.ย. 56 อบรมผูกำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ที่ค่ายลูกเสือสำโรง
20 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานลูกเสือ
โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง
21 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1
ห้องสำนักงาน สัมพันธ์ชุมชน
22 พ.ค. 56 ถึง 23 พ.ค. 56 อบรมภาษาอังกฤษ
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น
28 พ.ค. 56 ประชุม กองทุนอาหารกลางวัน
30 พ.ค. 56 ประชุมที่ อบต.เขาโร (ฝ่ายกีฬา)
30 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมดที่อาคารอเนกประสงค์
19 มิ.ย. 56 ถึง 21 มิ.ย. 56 นักเรียนชั้น ม.1-3 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
20 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ที่เขต
24 มิ.ย. 56 ส่งเงินผ้าป่าที่ ศูนย์ 2
28 มิ.ย. 56 การแข่งขันกรีฑาทุ่งควายเกม ครั้งที่ 5
11 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 กีฬา อบต.เขาโรเกม
โรงเรียนบ้านนาพรุ
24 ก.ค. 56 ถึง 27 ก.ค. 56 กีฬาอำเภอทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง
08 ส.ค. 56 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
แกรนด์เซาเทิร์น
09 ส.ค. 56 ประชุมจัดทำเอกสารลูกเสือเขตพื้นที่
16 ส.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการประกวดระดับศูนย์เครือข่าย
22 ส.ค. 56 แข่งทักษะระดับศูนย์เครือข่ายที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6
26 ก.ย. 56 ร่วมงานเกษียณ สพป.นศ.2
27 ก.ย. 56 ร่วมงานเกษียณ ผอ.นิรัตน์ ศรีสังข์ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
29 ก.ย. 56 ร่วมงานเกษียณสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
30 ก.ย. 56 ร่วมงานเกษียณสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอทุ่งสง
30 ก.ย. 56 กิจกรรมวัน Open House โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
14 พ.ย. 56 ประชุมคณะครู ภาคเรียนที่ 2 / 2556
ห้องสำนักงานบริหาร
21 พ.ย. 56 นำนักเรียนไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ที่ จังหวัดพัทลุง
อุทยานประวัติศาสตร์พัทลุง
25 พ.ย. 56 วันวชิราวุธ
27 ม.ค. 58 ชุมเตรียมสอบโอเน็ต
23 ก.พ. 58 เตรียมความพร้อมประเมินโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ สพฐ.
24 ก.พ. 58 ต้อนรับผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ส่งครูศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
25 ก.พ. 58 ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สพฐ.
25 ก.พ. 58 เดินทางไปรับโล่สถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ที่คุรุสภา
27 ก.พ. 58 รับโล่รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ที่หอประชุมคุรุสภา
23 มี.ค. 58 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558
23 มี.ค. 58 ประชุมวิทยากรลูกเสือ BTC
25 มี.ค. 58 ถึง 28 มี.ค. 58 รองผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
02 เม.ย. 58 ถึง 02 มี.ค. 58 ส่งความดีความชอบครู
20 พ.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
23 พ.ค. 58 วิทยากรลูกเสือโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
28 พ.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558
29 พ.ค. 58 เดินทางไปรับคณะจากหนองบัวระเหว
โรงเรียนนาสาร
30 พ.ค. 58 ไปสวนโมกข์ พี่ภาสบวช
27 ส.ค. 58 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ธิดารัตน์ จิตสำรวย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย
11 ก.ย. 58 เลี้ยงเกษียณอายุราชการคุณครูพนมวรรณ แก้วมาก
14 ก.ย. 58 แข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์6 และโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
16 ก.ย. 58 ถึง 18 ก.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ที่โรงแรมอลิซาเบท กรุงเทพมหานคร
19 ก.ย. 58 ประเมินขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
21 ก.ย. 58 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้อำนวยการโรงเรียน
22 ก.ย. 58 เลี้ยงเกษียณอายุราชการ ผอ.ทองคล้าย ,ผอ.วินัย
24 ก.ย. 58 งานเกษียณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
24 ก.ย. 58 งานเกษียณ ปลัดพิเชษฐ์ อุษาสุมงคล ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง
25 ก.ย. 58 เลี้ยงงานเกษียณ คุณครูพนมวรรณ แก้วมาก สมาคมครูทุ่งสง
25 ก.ย. 58 งานเกษียณคุณครูพนมวรรณ แก้วมาก /ที่โรงเรียนโดยชุมชน ผู้ปกครอง
26 ก.ย. 58 เลี้ยงเกษียณ ผอ.ทองคล้าย สมใจหมาย , ผอ.วินัย วัฒนา ผู้บริหารมืออาชีพรุ่นที่ 1
26 ก.ย. 58 ถึง 28 ก.ย. 58 งานเปิดโลกทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
27 ก.ย. 58 เลี้ยงเกษียณ พ.ต.ท.ชัชชาติ (สารวัตรทิพย์) หมู่บ้านโดมทอง
29 ก.ย. 58 เลี้ยงเกษียณ ผอ.ปัญญา หมื่นบาล ผู้บริหารศูนย์ 2
30 ก.ย. 58 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประถมศึกษาขนาดเล็ก
30 ก.ย. 58 เลี้ยงเกษียณผู้บริหารทุ่งสง สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผุ้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง
05 พ.ย. 58 ประเมินโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี2557
06 พ.ย. 58 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
07 พ.ย. 58 คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ทำบุญทอดกฐินที่วัดทุ่งควาย
11 พ.ย. 58 ประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
11 ธ.ค. 58 กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
13 ธ.ค. 58 ถึง 14 ธ.ค. 58 ผอ.นำเสนอ Obec Awards ที่หาดใหญ่
30 ธ.ค. 58 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เลี้ยงน้ำชาพัฒนาโรงเรียน
11 ม.ค. 59 ซ้อมโรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 1
12 ม.ค. 59 ถึง 13 ม.ค. 59 สอบ pre onet ป 3 และ 6
15 ม.ค. 59 ซ้อมประเมินโรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 2
18 ม.ค. 59 ซ้อมใหญ่โรงเรียนพระราชทาน
20 ม.ค. 59 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก
25 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 อบรมเชี่ยวชาญที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
28 ม.ค. 59 ประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
16 ก.พ. 59 ถึง 17 ก.พ. 59 เข้าค่ายลูกเสือที่อำเภอท่าศาลา
19 ก.พ. 59 ถึง 20 ก.พ. 59 ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ รุ่นที่ 1 ที่หนานมดแดง พัทลุง
21 ก.พ. 59 ร่วมงานผ้าป่าโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
23 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 ประเมินขั้นที่ 5 ผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
22 มี.ค. 59 ประชุมคณะครูวางแผนพัฒนคุณภาพการศึกษา 1/2559
25 มี.ค. 59 อัดรายการเสมาปริทัศน์ที่ สวท.ทุ่งสง 97 .00 MHz
26 มี.ค. 59 ถึง 01 เม.ย. 59 วิทยากรอบรมลูกเสือที่ค่ายสำโรง
27 มี.ค. 59 บรรยาย ATC
03 เม.ย. 59 ถึง 09 เม.ย. 59 ผู้อำนวยการฝึกผู้กำกับลูกเสือ ATC ที่ค่ายลูกเสือสำโรง
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2559
26 พ.ค. 59 อบรมรับนโยบาย อบรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
27 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559
01 มิ.ย. 59 ประชุมรับมอบนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน
ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
17 มิ.ย. 59 ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
22 มิ.ย. 59 ประชุม อบต.เขาโร เรื่องการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลเขาโร
23 มิ.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
24 มิ.ย. 59 ่ร่วมงานที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ประวัติเมืองทุ่งสง
24 มิ.ย. 59 ร่วมงานทอดผ้าป่าที่โรงเรียนบ้านเกราะปราง
24 มิ.ย. 59 ร่วมกีฬา ไสส้าน หนองท่อม เขาโร
25 มิ.ย. 59 นักเรียนแข่งทักษะภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วราภรณ์ ไชยรัตน์
27 มิ.ย. 59 ถึง 01 ก.ค. 59 ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว ระดับประเทศที่สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ
27 มิ.ย. 59 ถึง 30 มิ.ย. 59 ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดระเบียบแถว ระดับประเทศที่สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ
12 ก.ค. 59 ถึง 13 ก.ค. 59 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
ชุดลูกเสือ กลุ่มส่งเสริม
13 ก.ค. 59 ถึง 14 ก.ค. 59 กีฬานักเรียน อบต.เขาโรเกมส์
16 ก.ค. 59 ถึง 18 ก.ค. 59 ฟุตบอลเยาวชนที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
22 ก.ค. 59 ถึง 23 ก.ค. 59 เลี้ยงรุ่น 6/4 โรงเรียนบ้านไผ่ ขก.5
บ้านไผ่
27 ก.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 59 เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ที่ศาลาดุสิตดาลัย สำนักพระราชวัง
ชุดปกติขาว
06 ส.ค. 59 จัดรายการเสมาปริทัศน์ที่ สวท.97 mhz
07 ส.ค. 59 ลงประชามติ
09 ส.ค. 59 ประชุมที่เขต
11 ส.ค. 59 ร่วมกิจกรรมกับชุมชนบ้านวังหิน หมู่ที่ 9
12 ส.ค. 59 ไปภูเก็ต
17 ส.ค. 59 ถึง 18 ส.ค. 59 ประเมินโรงเรียนดำเนินงานด้านลูกเสือ อำเภอบางขัน
19 ส.ค. 59 ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งสง ที่โรงเรียนบ้านหน้าเขา
22 ส.ค. 59 ประเมินโรงเรียนดำเนินงานด้านลูกเสือ อำเภอบางขัน
29 ส.ค. 59 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
31 ส.ค. 59 จัดนิทรรศการ Best of Best ที่ สพป.นศ.2 โรงเรียนสุจริต
01 ก.ย. 59 ประชุมประธานคณะกรรมการกลุ่มสาระ งานเปิดโลกทัศน์ทางด้านการศึกษา ที่ สพป.นศ.2
02 ก.ย. 59 ประเมิน คศ.3 คุณครูวรรณา เลียบวงศ์
02 ก.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
05 ก.ย. 59 ประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เขตพื้นที่
07 ก.ย. 59 ถึง 09 ก.ย. 59 ประเมินผู้บริหารโรงเรียน
15 ก.ย. 59 ถึง 17 ก.ย. 59 งานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
16 ก.ย. 59 ประชุมผู้บริหาร
19 ก.ย. 59 ถึง 21 ก.ย. 59 ประเมินผู้บริหารโรงเรียน
27 ก.ย. 59 งานเลี้ยงเกษียณ ผอ.สุชล สุวรรณสิทธิ์
28 ก.ย. 59 งานเกษียณพี่ไมตรี และ พี่สุพร
13 ต.ค. 59 วันมหาวิโยค ของคนชาวไทย พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต
วันมหาวิโยค ของคนชาวไทย พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เมื่อเวลา 15.52 นาฬิกา
17 ต.ค. 59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสงขลา ที่ สพป.นศ.2
18 ต.ค. 59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสงขลา
15 พ.ย. 59 ประชุมเตรียมงานจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย 50 วันในการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้องประชุมตานบ ยายจิบ อักษรนำ
17 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 นำเสนอผลงาน Obec Awards ที่โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
03 ม.ค. 60 ถึง 09 ม.ค. 60 น้ำท่วมโรงเรียน
12 ม.ค. 60 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
19 ม.ค. 60 ประชุมข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
25 ม.ค. 60 ร่วมงานต้อนรับโรงเรียนพระราชทาน ที่โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ
29 ม.ค. 60 ถึง 31 ม.ค. 60 ไปราชการเพื่อเข้าร่วมบำเพ็ญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
09 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 เข้าค่ายลูกเสือที่ลานสกา
11 ก.พ. 60 ถึง 13 ก.พ. 60 การแข่งขันฟุตบอล TK CUP ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
13 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 เข้ากราบพระบรมศพและศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี
17 ก.พ. 60 ถึง 18 ก.พ. 60 ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านโคกพยอม
23 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สอบการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 ถึง ป.4
25 ก.พ. 60 ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
25 ก.พ. 60 จัดรายการเสมาปริทัศน์ สวท.97 Mhz
27 ก.พ. 60 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ออกค่ายอาสาทักษะการพูด
02 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 การสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
07 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
08 มี.ค. 60 สอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
15 มี.ค. 60 ประเมินผู้บริหารโรงเรียน
30 มี.ค. 60 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
06 เม.ย. 60 ถึง 07 เม.ย. 60 ประเมินขั้นที่ 5 ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
19 เม.ย. 60 ถึง 22 เม.ย. 60 ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น ค่ายลูกเสือสำโรง
24 เม.ย. 60 สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนกัลยาณี
09 พ.ค. 60 ประชุมคณะครูวางแผนการบริหารจัดการชั้นเรียน
11 พ.ค. 60 จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ค่าเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียน
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
26 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560
01 ก.ค. 60 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
03 ก.ค. 60 ประชุมกีฬาอบต.เขาโร
04 ก.ค. 60 กีฬาสี
11 ก.ค. 60 ประชุมกีฬา อบต.เขาโร
21 ก.ค. 60 ส่งมองโครงการน้ำดื่ม โรงเรียนวัดทุ่งควายพัมนศึกษา
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ตชด 427
28 ก.ค. 60 งานแต่งลูกพี่จ้อง ที่ไสใหญ่
30 ก.ค. 60 งานแต่งลูกพี่ดิลก ภูมิไชยยา ที่ลีการ์เด้น หาดใหญ่
30 ก.ค. 60 งานแต่งลูกพี่เก้งก้าง ที่ทุ่งท่าลาด
04 ส.ค. 60 ถึง 05 ส.ค. 60 ศึกษาดูงานโรงเรียนควนขนุน พัทลุง
06 ส.ค. 60 ถึง 07 ส.ค. 60 ประชุมสัมมนา สพฐ สัญจร ที่สงขลา
10 ส.ค. 60 ถึง 11 ส.ค. 60 กีฬา อบต.เขาโร ที่หนองท่อม เขาโรเกมส์ ครั้งที่ 9
22 ส.ค. 60 ประชุมศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง จัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 13 ในวันที่ 8 ก.ย. 60 โดยให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบระดับโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 22 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดก้างปลา และเจ้าหน้าที่ธุรการ เวลา 13.00 น. โดยให้นำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นมาในวันประชุมด้วย
22 ส.ค. 60 ถึง 24 ส.ค. 60 แจ้งหยุดเรียนชั้นอนุบาล 1-2
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้แจ้งให้โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้ารับป้ายพระราชทานบ้านนนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ สมมาตร เดินทางเข้ารับป้ายพระราชทานบ้านนนักวิทยาศาสตร์น้อย ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560
23 ส.ค. 60 มหกรรม TO BE NUMBER ONE
23 ส.ค. 60 นำนักเรียนร่วม โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพการดำนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
14 ก.ย. 60 รับนโยบายศึกษาธิการภาค 6
โรงแรมทวินโลตัส
15 ก.ย. 60 งานเลี้ยงเกษียณครูบุญเจือ บุญสถิตย์
18 ก.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
18 ก.ย. 60 ประชุมคณะประธานกรรมการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพป.นศ.2
27 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นศ.2
28 ก.ย. 60 ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่2/2560
14 ต.ค. 60 ถึง 17 ต.ค. 60 วิทยากรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น
ค่ายลูกเสือสำโรง
18 ต.ค. 60 ถึง 22 ต.ค. 60 ศึกษาดูงานค่าย เพชรบุรีรัมย์ ค่ายหลวงบ้านไร่
23 ต.ค. 60 ร่วมงานวันปิยมหาราช
สวนหลวง ร.5
23 ต.ค. 60 ลูกเสือจิตอาสา
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง
25 ต.ค. 60 ถึง 25 พ.ย. 60 ร่วมงานสวดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบรมศพพระบาทสเอด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9
ที่วัดโคกกฐิน
25 ต.ค. 60 ตั้งเบิกค่างบไฟฟ้า
26 ต.ค. 60 ถึง 26 พ.ย. 60 ร่วมงานวางดอกดารารัตน์ ร.9
26 ต.ค. 60 ถึง 29 ต.ค. 60 ร่วมงานเกษียณอาจารย์เดชอนันต์ บุญผัน
31 ต.ค. 60 ประชุมคณะครูภาคเรียนที่ 2/2560
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
01 พ.ย. 60 ต้อนรับครูบรรจุใหม่ นางสาวชลัดดา นาคีเพด
06 พ.ย. 60 ขอแต่งตั้ง รองผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ,นายอนันต์ มณีฉาย ,นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ ,นางสาวฟารีดา ขุนจันทร์
07 พ.ย. 60 ถึง 09 พ.ย. 60 ลากิจธุระส่วนตัว งานศพญาติที่ขอนแก่น
08 พ.ย. 60 ถึง 14 พ.ย. 60 หยุดเรียนของปฐมวัย ครูไปรับพระราชทานปริญญาบัตร
14 พ.ย. 60 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายกฤตพจน์ รัตนะ
15 พ.ย. 60 ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษา ที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง
โรงเรียนบ้านนาพรุ
17 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1/2560
20 พ.ย. 60 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
โรงเรียนบ้านหน้าเขา อ.ทุ่งสง
25 พ.ย. 60 วันมหาวชิราวุธ
27 พ.ย. 60 ต้อนรับ ผอ.สพป.นศ.2
01 ธ.ค. 60 ประชุมข้าราชการครู ประจำเดือน ธันวาคม
05 ธ.ค. 60 วันพ่อแห่งชาติ
09 ธ.ค. 60 งานแต่งลูก ผอ.วิจักษณ์ ทิพย์อักษร
10 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ
11 ธ.ค. 60 อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
13 ธ.ค. 60 บรรยายพิเศษ ที่เรือนจำทุ่งสง
13 ธ.ค. 60 ประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อรับนโยบาย ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.บุญเลิศ ธานีรัตน์
14 ธ.ค. 60 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
มทร.ศรีวิชัย
14 ธ.ค. 60 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน
มทร.ศรีวิชัย
15 ธ.ค. 60 ประชุมครู ครั้งที่ 9/2560
ห้องประชุมนายนบ นางจิบ อักษรนำ
19 ธ.ค. 60 ถึง 21 ธ.ค. 60 นำนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ชมพระเมรุมาศ วัดพระแก้ว โครงการตามพระราชดำริ
กทม. นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
25 ธ.ค. 60 เลี้ยงยินดีกับ ครูอ้อน ครูดาด้า ครูจุ๊บแจง
ร้านอาหารชานชาลา
26 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 นักเรียนสอบปรีโอเน็ต
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
08 ม.ค. 61 ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ที่โรงเรียนสังวาลย์วิทย์๗ และโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
11 ม.ค. 61 ประธานรอบกองไฟ โรงเรียนทางพูนวิทยา โรงเรียนตระพังวิทยาคม โรงเรียนวังหินวิทยาคม โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านป่าไม้
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก ที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
13 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กที่ อบต.เขาโร
16 ม.ค. 61 กิจกรรมวันครูที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง
17 ม.ค. 61 ประชุมผู้บริหารศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 จตุภูมิทุ่งสง ที่โรงเรียนบ้านวังยวน
23 ม.ค. 61 ถึง 24 ม.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ ที่อุทยานแห่งชาติ เขานัน อ.ท่าศาลา