ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1 ก. อาคารสำนักงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป.1 ก. หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 285,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สามัญ4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 712,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : 55,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 25000 ปรับปรุง 150,
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 120,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพระ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 80000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศูนย์วัฒนธรรมตำบลเขาโร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 450,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556-2557
งบประมาณ : 3,400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 30000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 100000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 150000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : กำแพงโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 50000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 550000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..